fbpx

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

§ 1
Zapisy ogólne

 1. Wszelkie usługi świadczone przez Vento s.c. Al. Jerozolimskie 155/25, 02-326 Warszawa Nip. 7011076186,
  tel. 606-40-40-82 są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w Happy Nails oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego Happy Nails za przeprowadzony zabieg.
 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 6 – 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu Happy Nails wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu.
 7. Gabinet objęty jest całodobowym monitoringiem audio/video, jednak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

§ 2
Zasady wykonywania zabiegów

 1. Zabiegi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku jak pilniczki, waciki, ręczniki papierowe w przypadku usług manicure, pedicure, patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, pilniczki, wata, lignina, podkładki, folie zabiegowe, klapki, bielizna jednorazowa, fizelina zabiegowa, igły, skalpele oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych.
 2. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie medycznym. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o:
  chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 6. W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem aparatów mających wpływ na tkanki głębokie oraz zabiegów laserowych lub CPL klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania zgody, pojawią się przeciwwskazania do wyżej wspomnianych zabiegów, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika wykonującego zabieg celem wykluczenia powikłań po zabiegowych. W razie zatajenia informacji o przeciwwskazaniach do zabiegu, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania.
 7. Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie, a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym

§ 3
Ceny i rabaty

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie oraz na stronie internetowej salonu. Ceny usług według cennika ustalone są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz za czas wykonywania usługi. Przedłużenie czasu trwania usługi ze względu na spóźnienie klienta ponad 15 min lub specjalne wymagania klienta nieprzewidziane w planie przebiegu usługi ze względu na jej charakter, skutkują podwyższeniem ceny usługi o 50zł za każde dodatkowe 30 min.
 2. Happy Nails zastrzega sobie możliwość zmiany cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową lub bezpośrednio w recepcji salonu.
 3. W gabinecie wprowadzane są cyklicznie usługi promocyjne podawane do wiadomości poprzez stronę www, mailing, ulotki oraz osobiście. Promocje obowiązują w czasie podawanym w przygotowanych ofertach.
 4. Karta stałego klienta. Wydawana jest przy pierwszej wizycie, ważna jest przez kolejne 3 miesiące od daty wydania i przypisana jest do konkretnej osoby. Klient zbiera pieczątki za każdą wizytę w salonie, co uprawnia do uzyskania zniżki 50% na szósty zabieg wykonany w czasie ważności karty. O wydaniu kolejnej pierwszej i karty decyduje salon. W przypadku usług oraz produktów promocyjnych – pieczątki nie przysługują, a rabaty nie łączą się.
 5. Z usług kosmetycznych można skorzystać „płacąc” podarowanym VOUCHEREM. Płacąc voucherem nie przysługują obowiązujące rabaty (m.in. „stałego klienta”, pierwszej wizyty, pieczątki do karty stałego klienta). W ramach vouchera mogą być wykonywane konkretne usługi o wartości vouchera. Klient posiadający voucher ma możliwość zamiany usługi na którą zostało wystawiony voucher o tej samej wartości lub za ew. dopłatą. Salon nie zwraca różnicy, jeśli zamieniona usługa jest o mniejszej wartości. Płacąc kuponem za usługi o niższej wartości niż wartość kuponu, gabinet nie udziela zwrotu różnicy.


§ 4
Rezerwacja i anulowanie wizyt

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji salonu w godz: pn – pt 9.00 – 20.00, sb 10.00 – 16.00, telefonicznie pod nr telefonu 606-40-40-82, za pomocą Messengera (24h/dobę) lub w aplikacji nakiedy.pl (https://happy-nails.nakiedy.pl). Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników recepcji. Wówczas Klienci proszeni są o pozostawienie informacji na sekretarce telefonu, przesłanie wiadomości sms lub ponowny telefon w innym czasie. W razie nieodebrania telefonów przeznaczonych do rezerwacji usługi, personel salonu dokłada wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie.
 2. W momencie rezerwacji wizyty (bez względu na jej formę) Klient zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, niezbędnych do dokonania rezerwacji. Dane te przechowywane są w systemie rezerwacyjnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przepisami prawa i gwarantowanymi przez serwis rezerwacyjny (nakiedy.pl)
 3. Rezerwacje on-line: Przy rezerwacji on-line (za pomocą systemu rezerwacyjnego nakiedy.pl, przez internet) wymagana jest przedpłata w wysokości 100% rezerwowanych zabiegów. W procesie rezerwacji wybrany termin blokowany jest na 1 godzinę, jest to czas na dokonanie płatności, w przypadku jej braku rezerwacja jest automatycznie odwoływana. W przypadku nie pojawienia się, przedpłata przepada w całości. Przełożenie umówionej wizyty jest możliwe wyłącznie raz, do 48 godzin przed jej rozpoczęciem, w ramach możliwości wolnych terminów salonu.
 4. W chwili rezerwacji oraz w dniu poprzedzającym wizytę, salon przypomina o wizycie za pomocą wiadomości sms w której podaje datę i godzinę wizyty. W przypadku rezerwacji kilku usług w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie tylko na pierwszą z nich. W razie późniejszego przybycia gabinet nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Jednocześnie gabinet zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w dostępie do internetu czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, co może skutkować z brakiem dostarczenia informacji potwierdzającej czy przypomnienia. Dlatego też wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu.
 5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min 2 dniowego poinformowania o tym gabinetu, lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku anulowania takiej rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie zaliczki o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi. Zaliczka może zostać wpłacona osobiście w recepcji salonu lub na konto: 14 1140 2004 0000 3002 7777 4743
 6. W przypadku spóźnienia na wizytę Klient musi liczyć się z niekompletnie wykonaną usługą, lub zaproponowaniem innej, krótszej usługi. Przy spóźnieniu powyżej 15 minut salon ma prawo anulować wizytę.
 7. Klient ma możliwość rezerwacji usługi do konkretnego pracownika salonu, pod warunkiem że dany pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego usługę. Niemniej jednak gabinet zastrzega sobie prawo do zaproponowania innej styliski/kosmetyczki bez podania przyczyny oraz zapisu Klienta po jego uprzedniej zgodzie.

§ 5
Gwarancje i Reklamacje

 1. Gabinet Happy Nails gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie według wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.
 2. Od wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona i w przypadku winy salonu zostaną zaproponowane rozwiązania w celu pełnego usatysfakcjonowania Klienta. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Brak efektów zabiegowych jeśli klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia.
  2. Uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta.
  3. Mechaniczne lub chemiczne uszkodzenie paznokcia, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia, odprysk lub uszkodzenie lakieru.
  4. Niestosowanie się do zaleceń po zabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji, przede wszystkim unikanie promieni słonecznych po zabiegach złuszczania, lasera i CPL oraz stosowanie preparatów z filtrami UV, brak odpowiedniej higieny po zabiegach depilacji, brak kontynuacji kuracji na wrastające paznokcie czy inne problemy stóp.
 1. Gwarancje związane ze stylizacją paznokci:
  1.  Lakiery hybrydowe i Lakierożele OPI – gwarancja obowiązuje do 5 dni od wykonania usługi – poprawki odprysków lakieru odbywają się na koszt gabinetu.
  2. Żel budujący – gwarancja obowiązuje do 7 dni od wykonania usługi – poprawki od uszkodzeń niemechanicznych odbywają się na koszt gabinetu.
  3. Lakiery zwykłe i Vinylux – bez gwarancji czasowej.
 1. Wszelkie reklamacje i uwagi prosimy kierować na adres mailowy: biuro@happy-nails.pl. Pomimo 14 dniowego, ustawowego terminu, rozpatrywania reklamacji postaramy się rozwiązywać je możliwie jak najszybciej.
Call Now ButtonZadzwoń teraz